محاسبه ظرفیت برشی مقطع دایره با خاموت دورپیچ:
صفحه اصلیمحاسبه ظرفیت برشی مقطع دایره با خاموت دورپیچ:

نوشته شده توسط دکتر ضیاالحق در ۱۳۹۷/۱۰/۲۲.

محاسبه ظرفیت برشی مقطع دایره با خاموت دورپیچ:

محاسبه ظرفیت برشی مقطع دایره با خاموت دورپیچ:
Vr=Vc+Vs
 که برای مقطع دایره میتوان ارتفاع موثر را برابر 0.8 قطر دایره و عرض مقطع را برابر با قطر دایره درنظر گرفت و همچنین مقدار Av دوبرابر مساحت هر ساق خاموت درنظر گرفته میشود.
 
 
نکات آزمون محاسبات👇
@civilstructure

0 نظر

لطفا نظر خود را ثبت کنید